"Modul skladového hospodárstva patrí k najprepracovanejším modulom IS. Najvyššia efektivita sa dosahuje v spojení s technológiami BarIS Handy GO! alebo BarIS VOICE!"

Skladové hospodárstvo predstavuje jeden z najdôležitejších a najprepracovanejších modulov informačného systému. Umožňuje súčasný beh a evidenciu 1000 samostatných skladov (samostatný sklad, servisný sklad, výrobný sklad, reklamačný sklad, komisionálny sklad,), ktoré môžu byť evidované buď ako takzvané lokácie (pobočka firmy), alebo sklad pričom konkrétna lokácia môže mať viacero skladov. Okrem stredísk systém umožňuje otvoriť 100 samostatných colných skladov a viesť ich plnú evidenciu. V prípade platieb v hotovosti je možné na každom stredisku otvoriť do 1000 samostatných registračných pokladní.

Doporučené príslušenstvo: BarIS Handy GO! - Kompletne handheldovo riadený logistický proces

Handheld je on-line WiFi prenosný terminál s operačným systémom Windows CE 5.0 alebo Windows mobile a aplikáciou Handy GO!. Uvedená technológia sa používa pre celý logistický proces, tj. od príjmu tovaru, jeho kontroly na objednávku, cez naskladnenie na ľubovoľnú alebo presne určenú pozíciu, prevod tovaru v sklade, vychystávanie a prípravu na expedíciu. Výhodou tejto technológie je vysoká presnosť úloh, ktorá je viazaná na manipuláciu tovaru pomocou čiarového kódu, absolútnu elimináciu zámeny tovaru, intuitívne ovládanie, rýchle zvládnutie celého procesu, jednoduchá nahraditeľnosť skladníkov a ich efektívna kontrola. Zavedením tejto technológie pri viac než 30 skladníkoch evidujeme zefektívnenie práce v počte zníženia pracovníkov cca 10-15%. Návratnosť investícií je do jedného roku!

Doporučené príslušenstvo: BarIS VOICE! - Voľné oči, voľné ruky - vyskladňovanie tovaru hlasovou navigáciou

Podstatou tejto technológie sú „voľné oči, voľné ruky“. Skladník je navigovaný len prostredníctvom hlasového terminálu Vocollect a aplikáciou BarIS VOICE. Táto technológia je určená pre veľké sklady s dostatočným počtom paletových pozícií. BarIS VOICE naviguje skladníka prostredníctvom pozícií v sklade, na ktorých môže byť len jeden druh tovaru. Po prečítaní kontrolného kódu sa identifikuje vyskladnený tovar. Táto technológia umožňuje rýchlejšie vychystávanie než handheldová technológia. Použitie BarIS VOICE však nie je možné v každom sklade. Handheldy kontrolujú proces vyskladnenia 2x, a to na základe pozícií a čiarového kódu tovaru, BarIS VOICE len na základe pozície. 
BarIS VOICE sa nevyužíva na celý logistický proces. Príjem a naskladnenie tovaru sa robí prostredníctvom handheldu. Handheld sa využíva aj pre vyskladňovanie váženého tovaru (napr. syry, mäso).

Základné vlastnosti:

 • triedenie a združovanie tovarov do tovarových, materiálových a druhových skupín, čo sa využíva ako parameter pri štatistických výstupoch
 • okamžitý prehľad o stave tovarov na skladoch, rezerváciach, nevyskladneného a objednaného tovaru, ako aj stavov na colných skladoch
 • možnosť rezervácií s termínom platnosti
 • systém automatického doobjednávania vybraných tovarov pri poklese skladových zásob pod limitné množstvo a sumárom objednávok odberateľom
 • evidencia čiarových kódov (tovar, balenie, vlastné čiarové kódy)RFID tagov
 • 1 skladová karta môže mať viac čiarových kódov
 • evidencia sériových čísel tovarových položiek a s tým súvisiaca kontrola záručnej doby a nepohyblivých položiek
 • evidencia šarží, expirácií
 • evidencia technických parametrov a poznámok priamo na karte, čím je možné tieto informácie sprístupniť širšej verejnosti alebo ich používať ako súčasť cenových ponúk
 • evidovanie tovaru odberateľov s možnosťou objednávania podľa nich
 • automatické doobjednávanie tovaru podľa nastavených kritérií
 • systém definovania akciových a zaknihovaných cien v rámci cenotvorby
 • systém definovania cenových skupín
 • možnosť preceňovania konkrétnej skladovej karty, ale aj skupiny skladových kariet
 • množstevné, obratové a komoditné zľavy definovateľné na partnera aj na tovarovú skupinu
 • stanovenie rabatových koeficientov pre jednotlivé tovarové druhy či karty
 • možnosť pripojenia niektorého zo širšej škály fiškálnych modulov pre príjem platieb v hotovosti, prípadne pripojenie sieťového fiškálneho modulu, ktorý je zdieľaný všetkými klientmi. Možnosť robiť a poskytovať komisionálny príjem
 • preddefinované masky tovarov (recept na skladanie) s rozpisom na diely
 • sledovanie pohybov vo viac ako 100 štatistických a grafických výstupoch
 • podpora BarIS.GO!, BarIS VOICE

Doporučené príslušenstvo:

BarIS.NET Manager

 • on-line štatistiky a analýzy o sklade
 • manažovanie logistického procesu
 • on-line sledovanie efektivity práce jednotlivých skladníkov