Dochádzkový systém s cieľom manažovania a evidencie toku pracovných síl. Dochádzkový terminál sa stáva prvým informačným bodom v podniku. Informuje o aktuálnych úlohách, poskytuje info o salde hodín, eviduje knihu jázd. To však nie je všetko...

B.NET DOCHÁDZKA - dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém sprehľadní pohyb zamestnancov a iných osôb v spoločnosti, spresní evidenciu pracovníkov, zavedie dôkladnú kontrolu na zamedzenie vstupu neoprávnených osôb, zefektívni a zjednoduší prácu personálnych pracovníkov pri zostavovaní miezd na základe automaticky sledovaných odpracovaných hodín.  Možnosť analyzovania jednotlivých stredísk, jednotlivých pracovných postupov na základne sledovania využívania pracovného času je samozrejmosťou.

Softvér pre dochádzkový a prístupový systém umožňuje evidenciu a riadenie nasledovných dát:

 • personálne údaje zamestnanca
 • fotografia
 • osobné dáta
 • dáta potrebné pre spracovanie miezd (osobné číslo, dochádzka)
 • prístupové práva pre jednotlivé pracoviská, a jednotlivé zámky
 • definovanie pracovníkov, ktorí sú oprávnení na zmenu prístupových práv
 • pracovné plány pre jednotlivých zamestnancov (zmeny)
 • možnosť importu zamestnancov a ich údajov z textového súboru
 • import zoznamu identifikačných médií
 • manuálne zmeny v dochádzke oprávnenými osobami
 • práca s turniketmi a elektronickými zámkami     
 • sledovanie práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti
 • vyhodnocovanie dochádzky s grafickými výstupmi
 • export dát do nadradených systémov v rôznych formátoch
 • časové pečiatky na zmeny a logovanie zmien v systéme
 • centrálnu evidenciu zámkov a možnosť ich otvárania na diaľku
 • dodatočné vkladanie údajov do systému cez IS BarIS a cez Intranet

Dochádzkové terminály:

Dochádzkový terminál KASO 12T


Základná charakteristika:

 • definovanie všetkých tlačidiel na prerušenie, t.j. 12 tlačidiel
 • zákazník si definuje, či logiku príchodov a odchodov bude tvoriť terminál, alebo na základe definícií aplikácia. Aplikačne je ošetrená zmennosť, prvé prerušenie sa vyhodnocuje ako príchod do zamestnania, druhé ako odchod. Ak ide o iné prerušenia pracovnej doby ako sú popísané v predchádzajúcej vete, tie sa vkladajú cez vstupnú klávesnicu (napr. lekár, služobná cesta, dovolenka, PN, sprevádzanie rodinného príslušníka, prestávka v práci, obed atď). Je možná úplná a otvorená možnosť definovania logiky terminálu, druhov prerušení a aplikácie podľa požiadaviek zákazníka
 • dvojriadkový display s časom, dátumom, textom zmeny a meno pracovníka
 • ON-LINE práca s databázou
 • 1 ks relé na otváranie dverí, turniketov atď.
 • Layout terminálu môže byť rôzny, podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť pripojenia externých kartových čítačiek 1 ks pre príchod a 1 ks pre odchod, ak to zákazník bude potrebovať, dá sa fungovať aj bez nich, 1ks terminál obsahuje

Potrebné príslušenstvo: 
centrálna jednotka TCP/IP prevodník, ku ktorej sa dá pripojiť 60 zariadení. Táto jednotka obsahuje v sebe zálohovanú pamäť, batériu, časovač a TCP/IP prevodník.

Dochádzkový terminál KASO TS

Základná charakteristika:

 • touch screen monitora a kompletný počítač.
 • priame pripojenie do siete RJ45
 • použitie aplikácie v rámci intranetu
 • možnosť definovania rôznych piktogramov zobrazujúcich jednotlivé prerušenia
 • sledovanie saldokonta hodín pracovníkov aj na mobilných zariadenia s Windows Mobile
 • možnosť pripojenia 2 ks čítačiek na karty, ktoré obsahujú aj relé
 • nepotrebuje k svojej činnosti centrálnu jednotku
 • možnosť zabudovania terminálu do steny
 • ľahká rozšíriteľnost o nové funkcie