"Výrobný modul je určený pre široký okruh firiem od potravinárskej výroby po strojársku výrobu - sériovú, zákazkovú"

Svojou koncepciou vyhovuje ako malým firmám, ktoré používajú iba jednoduché montáže výrobkov, tak aj veľkým napr. strojárskym spoločnostiam s vlastnou predvýrobou, vlastnou sieťou subdodávateľov a zložitou štruktúrou výrobkov. Modul podporuje rozhodovanie pri vytváraní plánov rôznych úrovní. Plány sú spracovávané tak, aby zabezpečili plynulé výrobné a zásobovacie toky v podniku, pričom sa optimálne využívajú dostupné pracovné a strojové kapacity. Plánovanie reaguje na výpadky a poruchy v zásobovaní a výrobe. 

Pri tvorbe plánu systém a zadávateľ vychádza z technologického postupu výroby pre jednotlivé výrobné série. Systém definuje vlastné číselníky (tarifné triedy, typizované operácie, číselník stredísk a pracovísk, číselník náradia a strojov), kusovú (na konkrétny výrobok aký materiál a v akom množstve) a výkonovú normu (typizované operácie v akej tarifnej triede). V TPV je celá výroba rozčlenená do jednotlivých výrobných fáz (etáp).

Základné vlastnosti:

Vybrané funkcie pri plánovaní:

 • tvorba výrobného plánu (možnosť viacerých sérií)
 • prepočet výrobného plánu
 • vyťaženosť výrobných kapacít
 • náklady na výrobky a expedičné položky
 • vydanie plánu (zvolenej série)
 • zostavy plánu
 • dokumenty plánu

Vybrané funkcie výrobného procesu:

 • odvod rozpracovanej výroby na medzisklad strediska
 • prevod hotovej výroby na expedičný sklad
 • priradenie pracovníka a pracoviska jednotlivým operáciám
 • zadanie dátumu a času začatia a ukončenia operácií
 • prideľovanie pracovných príkazov pracovníkom strediska
 • pracovné výkazy a ďalšie zostavy

Predvýrobné procesy:

 • skúšobný plán
 • skúšobné vzorky (dávky)
 • skúšobné metódy
 • skúšané vlastnosti / znaky
 • klasifikácia skúšok
 • nápravné opatrenia

Vybrané funkcie kalkulačného procesu:

 • stanoviť a vysledovať priame náklady na výrobky
 • evidovať a sledovať režijné náklady stredísk
 • rozpočítať režijné náklady do výrobkov
 • stanoviť náklady na výrobky (diely, zákazky a následne stanoviť cenu pre zákazníka)
 • riadiť rozpustenie režijných nákladov do zákaziek

Materiál, zásoby (ostatné funkcie sú v IS BarIS - skladové hospodárstvo):

 • evidencia príjmu a výdaja materiálu
 • požičiavanie materiálu na osobnú kartu
 • revízie a opravy náradia

Dielenské riadenie výroby:

 • evidencia vykonaných úkonov na základe úkolových lístkov
 • sledovanie a porovnávanie reálnej a normovanej práce podľa profesie, pracovísk, zákaziek
 • sumárne a položkové podklady pre PAM
 • export údajov do modulu personalistiky

Špeciálne:

 • montážne plány