"Obchodný modul spolu s modulom skladového hospodárstva zaraďujeme k najprepracovanejším modulom systému."

Systém aktívne podporuje všetky strany obchodného prípadu. 
Na strane dodávateľov spracováva informácie o dodávateľských kontraktoch, sleduje a hodnotí ich plnenia, poskytuje informácie o výške dohodnutých bonusov vrátane plnenia ich jednotlivých kritérií. Podmodul Cenotvorba spracováva dodávateľské kontrakty a vytvára rôzne formy odberateľských cenníkov (napr. pevné ceny, akcie, časové cenníky, špeciálne ceny, ceny pre maloobchod a e-shop, ceny s vernostným systémom). Obchodným partnerom je možné definovať rôzne zľavy, bonusy, prideľovať im kredit (napr. pri odbere na faktúru atď.). Tento modul je vysoko customizovateľný a umožňuje paralelný beh veľkoobchodu s maloobchodom alebo logistickým centrom. Generovanie cien je možné na základe akéhokoľvek parametra, napr. pevná cena, percentuálne rozpätie, dočasne dohodnutá cena, časové cenníky, akcie atď. Systém umožňuje individuálne stanovenie ceny podľa potreby užívateľa, vytvárať jednotlivé obchodné skupiny vrátane ich prienikov a stanovenie ich priorít. Ceny môžu byť generované na rôzne meny a množstvá. Systém sám počíta dopravné náklady, prípadne rôzne výhody ako sú skontá alebo zľavy (napr. pri objednávke cez internet).

V prípade obchodných združení alebo reťazcov sa systém nastavuje pre použitie spoločného centrálneho číselníka alebo sa vykonáva  priamo na centrálny číselník. Pre jednotlivých členov môže generovať cenové kontrakty, riadiť kompletne centrálne objednávky tovaru, vykonávať centrálnu fakturáciu a stanovovať rozpätie predajných cien, evidovať centrálne vernostný systém a sledovať plnenie dohodnutých kontraktov. V rámci spolupráce s okolím systém generuje automatické faktúry na základe jednotlivých dodávok alebo na základe fakturačných období. Tieto faktúry je možné posielať aj elektronicky (PDF, XML ...). Pre neplatičov systém generuje upomienky s možnosťou ich rozosielania formou SMS. Využitie SMS modulu je možné aj pre zasielanie informácií o stave objednávky odberateľom, či informácie o presnom dátume, mieste a čase dodania objednávky, s prípadnou čiastkou, ktorú je treba zaplatiť v hotovosti. Využiť SMS modul je možné tiež v rámci rôznych marketingových kampaní - interaktívna komunikácia so zákazníkom. V rámci marketingových aktivít systém spolupracuje s centrálnym vernostným systémom CFC a umožňuje marketingové aktivity ušité priamo na rôzne skupiny zákazníkov. Systém poskytuje množstvo nástrojov na vyhodnotenie jednotlivých podpôr predaja (akcií) pre operatívne a strategické riadenie podniku.

V spolupráci s BarIS.NET systém môže poskytovať vybrané obchodné informácie on-line partnerom. Elektronická výmena dokumentov formou štandardných formátov (objednávky, dodacie listy, faktúry, reklamácie...) je samozrejmosťou.

Základné vlastnosti:

 • Spoločný (centrálny) číselník tovarov - pre obchodné združenia, obchodné reťazce
  • vytvorenie spoločného číselníka tovarov,  jeho sprístupnenie jednotlivým členom
  • aktualizácia a synchronizácia dát, manažovanie číselníka
  • spolupráca s dodávateľmi, využitie odberateľmi
 • Riadenie obchodno-záväzkových vzťahov
  • správa zmluvných kontraktov – časových cenníkov (s možnosťou on-line správy kontraktu – dodávateľ, reťazec)
  • správa cenníkov a akcií
  • marketingové aktivity
  • správa individuálnych podmienok partnerov
  • sledovanie a vyhodnocovanie plnenia kontraktov, eliminácia slabých miest, príčin nezhôd, nástroje pre dohľad na plnením dodávateľov ( s využitím dát z tovarových tokov )
  • bonusový systém (evidencia, sledovanie, výpočet, kontrola, zdieľanie dát)
  • manažérske prehľady
  • elektronická komunikácia s partnermi (ponukové listy, registrácia tovarov, objednávky, dodacie listy, faktúry, informácie o expirácii, šaržách), komunikačný portál
 • Riadenie tovarových tokov s využitím dát z obchodno-záväzkových vzťahov
  • veľkoobchod
  • maloobchodná sieť, franchisingoví členovia
  • optimalizácia zásob
 • Nástroje pre riadenie maloobchodného franchisingového združenia
  • obchodno-záväzkové vzťahy
  • tovarové toky
  • distribúcia marketingových dát, objednávanie tovarov, závozy, sledovanie plnenia dodávateľov, vyhodnocovanie akcií
  • analýza predaja MO partnerov, optimalizácia sortimentu
  • evidencia partnerov, rôzne formáty predajní
  • elektronická komunikácia medzi členmi (rôzne IS)
  • motivačný program pre partnerov (eurokasa)
  • centrálny vernostný systém
  • servisno-komunikačný portál pre partnerov
 • Nástroje pre veľkoobchod
  • obchodno-záväzkové vzťahy (kontrakty… viď vyššie)
  • distribúcia marketingových dát, objednávanie tovarov, závozy, sledovanie plnenia dodávateľov, vyhodnocovanie akcií
  • elektronická komunikácia
  • expedícia tovarov
 • Doporučené podporné nástroje
  • controlling, analýzy a štatistiky
  • BarIS.NET e-shop
  • BarIS.NET - CRM – starostlivosť o partnerov, zákazníkov
  • BarIS.NET - DMS – document management systém – kolobeh dokladov