Má vaša spoločnosť zavedený manažment kvality ISO 900X? Každý pracovník bude mať vždy k dispozícii Vaše aktuálne ISO smernice, budete vedieť, kto a kedy sa s nimi oboznámil, môžete jednoducho prikázať ďalšie štúdium.

DMS & ISO - Document Management System so zameraním na evidenciu dokumentov manažmentu kvality - ISO 9XXX

Modul je určený pre podporu činností smerujúcich k zavedeniu, resp. udržaniu systému riadenia kvality podľa všeobecne platných noriem ISO. Spoločnosti, ktoré majú zavedené ISO, majú povinnosť viesť evidenciu ISO dokumentov, pravidelne vykonávať ich aktualizáciu a starať sa o to, aby zamestnanci boli s týmito normami pravidelne oboznamovaní. Podporu týchto dokumentov má na starosti modul ISO, ktorý obsahuje evidenciu ISO noriem, udržuje históriu ich zmien a databázu verzií dokumentov. Taktiež definuje skupiny zamestnancov podľa ich vzťahu k ISO dokumentom, napr. editori, zamestnanci, ktorí sa musia povinne oboznámiť s dokumentom, autori dokumentov atď. Definuje intervaly ako často je nutné realizovať zmenové konania a kontroluje ich plnenie.

Systém automaticky ponúkne dotknutým zamestnancom novú verziu dokumentu s upozornením, že je nutné, aby si ju prečítali. Pracovník potvrdzuje prečítanie novej ISO smernice digitálnym podpisom. Následne je možná kontrola dodržania termínov. Systém eviduje aj históriu pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k smernici.

Doporučené rozšírenie:

  • B.NET - DOCUMENT FLOW