DOCUMENT FLOW - vnútrofiremný obeh a schvaľovanie dokladov

Cieľom tohto modulu je v prostredí intranetu/internetu zabezpečiť jednoduchým a prehľadným spôsobom  automatizovaný obeh vybraných druhov dokladov, ich schvaľovanie (v prípade faktúr - overenie vecnej a formálnej správnosti, záťaž účtovných stredísk, schválenie úhrady)  bez potreby fyzického obdržania dokladu. Na základe implementovanej logiky systém automaticky predkladá doklady kompetentným osobám na schválenie a poskytuje informácie o stave dokladu v schvaľovacom procese. Po celkovom úspešnom schválení doklad postupuje ďalej, k procesu jeho výkonu. Ku každému dokladu je možné vkladať poznámku, prípadne ho delegovať pre riešenie nezrovnalostí.

Doporučené rozšírenie: