B.NET OPEN SERVER

Nič nie je nemožné - hlavná myšlienka pre tento „interface“. Na základe analýzy vytvoríme pre Vás špeciálne webové aplikácie pracujúce priamo so všetkými modulmi IS BarIS.

B.NET OPEN SERVER

Cieľom tohto modulu je rýchla implementácia priamej komunikácie s inými IS, tvorba špeciálnych modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Realizované projekty:

 • informačný systém pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú krátkodobými pôžičkami
 • informačný systém pre poisťovací dom
 • informačný systém pre zber dát u spoločnosti zaoberajúcej sa prevádzkovaním hracích automatov

B.NET RESOURCES

Manažment operatívnych podnikových zdrojov. Efektívny podporný nástroj pre riadenie porád, rezervovanie miestností, vozového parku a správy zdrojov.

B.NET RESOURCES - manažment zdrojov

Uvedený modul je podporným modulom k modulu B.NET WORKFLOW. Cieľom tohto modulu je evidencia a správa dostupných zdrojov ako sú napr. motorové vozidlá, rôzne technické zariadenia (projektory, reklamné pútače...) zasadacie miestnosti atď.

Pomocou tohto nástroja si pracovníci v jednoduchej a prehľadnej forme na základe prístupových práv rezervujú dostupné zdroje v dostatočnom predstihu pre výkon svojich pracovných úloh. Systém na základe dostupných dát bude vždy vedieť, kedy je zasadačka voľná, kde sa nachádza dané auto, či kto má zapožičaný daný projektor. Súčasťou systému sú aj informácie o jednotlivých zdrojoch vrátane evidencie dát o autách, ich servisovaní atď.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET WORKFLOW

Dochádzkový systém s cieľom manažovania a evidencie toku pracovných síl. Dochádzkový terminál sa stáva prvým informačným bodom v podniku. Informuje o aktuálnych úlohách, poskytuje info o salde hodín, eviduje knihu jázd. To však nie je všetko...

B.NET DOCHÁDZKA - dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém sprehľadní pohyb zamestnancov a iných osôb v spoločnosti, spresní evidenciu pracovníkov, zavedie dôkladnú kontrolu na zamedzenie vstupu neoprávnených osôb, zefektívni a zjednoduší prácu personálnych pracovníkov pri zostavovaní miezd na základe automaticky sledovaných odpracovaných hodín.  Možnosť analyzovania jednotlivých stredísk, jednotlivých pracovných postupov na základne sledovania využívania pracovného času je samozrejmosťou.

Softvér pre dochádzkový a prístupový systém umožňuje evidenciu a riadenie nasledovných dát:

 • personálne údaje zamestnanca
 • fotografia
 • osobné dáta
 • dáta potrebné pre spracovanie miezd (osobné číslo, dochádzka)
 • prístupové práva pre jednotlivé pracoviská, a jednotlivé zámky
 • definovanie pracovníkov, ktorí sú oprávnení na zmenu prístupových práv
 • pracovné plány pre jednotlivých zamestnancov (zmeny)
 • možnosť importu zamestnancov a ich údajov z textového súboru
 • import zoznamu identifikačných médií
 • manuálne zmeny v dochádzke oprávnenými osobami
 • práca s turniketmi a elektronickými zámkami     
 • sledovanie práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti
 • vyhodnocovanie dochádzky s grafickými výstupmi
 • export dát do nadradených systémov v rôznych formátoch
 • časové pečiatky na zmeny a logovanie zmien v systéme
 • centrálnu evidenciu zámkov a možnosť ich otvárania na diaľku
 • dodatočné vkladanie údajov do systému cez IS BarIS a cez Intranet

Dochádzkové terminály:

Dochádzkový terminál KASO 12T


Základná charakteristika:

 • definovanie všetkých tlačidiel na prerušenie, t.j. 12 tlačidiel
 • zákazník si definuje, či logiku príchodov a odchodov bude tvoriť terminál, alebo na základe definícií aplikácia. Aplikačne je ošetrená zmennosť, prvé prerušenie sa vyhodnocuje ako príchod do zamestnania, druhé ako odchod. Ak ide o iné prerušenia pracovnej doby ako sú popísané v predchádzajúcej vete, tie sa vkladajú cez vstupnú klávesnicu (napr. lekár, služobná cesta, dovolenka, PN, sprevádzanie rodinného príslušníka, prestávka v práci, obed atď). Je možná úplná a otvorená možnosť definovania logiky terminálu, druhov prerušení a aplikácie podľa požiadaviek zákazníka
 • dvojriadkový display s časom, dátumom, textom zmeny a meno pracovníka
 • ON-LINE práca s databázou
 • 1 ks relé na otváranie dverí, turniketov atď.
 • Layout terminálu môže byť rôzny, podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť pripojenia externých kartových čítačiek 1 ks pre príchod a 1 ks pre odchod, ak to zákazník bude potrebovať, dá sa fungovať aj bez nich, 1ks terminál obsahuje

Potrebné príslušenstvo: 
centrálna jednotka TCP/IP prevodník, ku ktorej sa dá pripojiť 60 zariadení. Táto jednotka obsahuje v sebe zálohovanú pamäť, batériu, časovač a TCP/IP prevodník.

Dochádzkový terminál KASO TS

Základná charakteristika:

 • touch screen monitora a kompletný počítač.
 • priame pripojenie do siete RJ45
 • použitie aplikácie v rámci intranetu
 • možnosť definovania rôznych piktogramov zobrazujúcich jednotlivé prerušenia
 • sledovanie saldokonta hodín pracovníkov aj na mobilných zariadenia s Windows Mobile
 • možnosť pripojenia 2 ks čítačiek na karty, ktoré obsahujú aj relé
 • nepotrebuje k svojej činnosti centrálnu jednotku
 • možnosť zabudovania terminálu do steny
 • ľahká rozšíriteľnost o nové funkcie

B.NET POŠTA

Jednoduchý systém pre evidenciu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Modul odporúčame používať so systémom správy dokumentov B.NET DMS...

Evidencia pošty

Cieľom modulu je komplexná evidencia prichádzajúcej pošty a odchádzajúcej pošty, zaznamenávanie informácií o dokumentoch, ktoré sú obsahom poštových zásielok. Ku každému záznamu je možné vložiť prílohu (sken dokumentu), zaradiť dokument do užívateľom definovaných druhov dokladov. Následne je dokument pripravený k ďalšiemu spracovaniu v IS BarIS.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET - DMS
 • B.NET - DMS & ISO
 • B.NET - DOCUMENT FLOW

B.NET DOCUMENT FLOW

Už žiadne stratené doklady, alebo zabudnuté neschválené faktúry. Sprehľadníme a zefektívnime Váš schvaľovací proces. Od vstupu faktúry do podniku po jej úhradu, alebo reklamáciu.

DOCUMENT FLOW - vnútrofiremný obeh a schvaľovanie dokladov

Cieľom tohto modulu je v prostredí intranetu/internetu zabezpečiť jednoduchým a prehľadným spôsobom  automatizovaný obeh vybraných druhov dokladov, ich schvaľovanie (v prípade faktúr - overenie vecnej a formálnej správnosti, záťaž účtovných stredísk, schválenie úhrady)  bez potreby fyzického obdržania dokladu. Na základe implementovanej logiky systém automaticky predkladá doklady kompetentným osobám na schválenie a poskytuje informácie o stave dokladu v schvaľovacom procese. Po celkovom úspešnom schválení doklad postupuje ďalej, k procesu jeho výkonu. Ku každému dokladu je možné vkladať poznámku, prípadne ho delegovať pre riešenie nezrovnalostí.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET DMS